Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Eksakto  mācību priekšmetu satura bagātināšana ar dzimumu līdztiesības aspektu

Dzimumu līdztiesības problēmjautājumi ir izkristalizējušies EQUAL projekta „Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” gaitā, veicot eksakto mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, informātika) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta, intervējot minēto priekšmetu skolotājus par mācību līdzekļu piemērotību un darba metožu izmantošanu, kā arī anketējot skolēnus par viņu nākotnes plāniem un to ietekmējošajiem faktoriem. Šo aktivitāšu rezultāti rāda, ka mācību materiālu ilustrācijas un tekstuālie piemēri konsekventi attēlo vīriešus un sievietes darbojamies noteiktās lomās, savukārt skolotāji reproducē mācību grāmatu stereotipus, tādejādi mācību darbs skolās veicina stereotipu nostiprināšanos.[1] Bez tam 52% aptaujāto skolēnu atzīst, ka eksakto priekšmetu apgūšana sagādā grūtības, kā svarīgākos iemeslus minot to, ka mācību grāmatā materiāls izklāstīts sarežģītā, grūti saprotamā veidā un skolotāji neprot izskaidrot mācību vielu.[2] Balstoties uz šo aktivitāšu rezultātiem un secinājumiem, tika izstrādāti metodiskie materiāli, kuru mērķis ir bagātināt eksakto mācību priekšmetu skolotāju priekšstatu un pilnveidot praktiskās iemaņas fizikas, ķīmijas, informātikas mācību grāmatu satura un mācību metodikas papildināšanai ar dzimumu līdztiesības aspektu. 

Metodoloģiskais pamats

Ieteicamā literatūra un informācijas avoti 

Metožu piemēri darbam stundās

 Eksperimenti eksaktajos mācību priekšmetos

Izglītības iespēju piemēri perspektīvo nozaru profesijām

Profesiju un raksturojošo pazīmju matrica


[1] “Ziņojums par eksakto priekšmetu (fizika, ķīmija, IT) mācību grāmatu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības aspekta”, Daugavpils, 2006 (http://equal.lsif.lv/rezultati)
[2]Pētījums par 8. un 11.klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām”, Rīga, 2006, 179. – 188.lpp. (http://equal.lsif.lv/rezultati)