Sākums

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Profesiju segregācija – profesiju koncentrācija noteikta veida un līmeņa profesijās. Profesiju horizontālā segregācija attiecas uz noteikta veida profesijām, kurās parasti strādā viena dzimuma personas. Vertikālā segregācija (parasti) attiecas uz sievietēm, kurām tiek liegta pieeja vadošiem / augstākiem amatiem.

Dzimumu līdztiesība nozīmē, ka vīrieša un sievietes loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, viņiem ir vienādas iespējas un vienāda atbildība, nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanas iespējām.

Dzimumstereotipi – uzskati par sievietēm un vīriešiem piemītošām īpašībām, kas balstīti uz aizspriedumiem, nekritiskiem pieņēmumiem un neobjektīvu vērtējumu

Dzimumu perspektīva skatu punkts, no kura raugoties tiek analizētas norises sabiedrībā, īpaši pievēršot uzmanību dzimumam, tādejādi atklājot atšķirības, kas var norādīt uz dzimuma diskrimināciju, vai arī konstatējot līdzīgu abu dzimumu situāciju.

Tiešā dzimumu diskriminācija izpaužas situācijās, kur sievietei vai vīrietim tiešā veidā ir liegta kāda iespēja tikai viņa vai viņas dzimuma dēļ.

Netiešā dzimuma diskriminācija - Izpaužas situācijās, kurās sievietei vai vīrietim nav liegta iespēja īstenot savas tiesības tieši viņu dzimuma dēļ, bet tomēr viena dzimuma iespējas vai ieguvumi nav līdzvērtīgi. Šīs izpausmes cēloņi var būt dzimumu stereotipi, nevienlīdzīga pieeja resursiem, kultūras normas u.c.

Prezentācijas par tēmām, kas saistītas ar dzimumu lomu, dzimumu līdztiesību, to reglamentējošiem likumdošanas aktiem, kā arī statistika par šo tēmu. 

                             Vienlīdzīgas iespējas

                             Dzimums un tā loma sabiedrībā

                             Tiesību akti, kas Latvijā regulē dzimumu līdztiesības jautājumus

                             Vai Latvijā ir dzimumu nelīdztiesība? - statistiskie dati.        

EQUAL programma - Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. EQUAL ieviešanai paredzēti 7.3 miljoni latu Eiropas Sociālā fonda un Latvijas puses finansējuma. EQUAL projekti sekmēs jaunu pieeju izstrādi un testēšanu, politikas, struktūru un sistēmu uzlabošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanu tām iedzīvotāju grupām, kurām ir apgrūtināta iekļaušanās darba tirgū. EQUAL projekti tiks ieviesti, veidojot nacionāla un Eiropas Savienības līmeņa sadarbības partnerības.

EQUAL pamatprincipi - EQUAL iniciatīva balstās uz sešiem galvenajiem principiem.
1. Tematiskā pieeja -
EQUAL nacionālās programmas koncentrējas uz deviņām tematiskajām jomām - (1) pieeja darba tirgum un iespēja tajā atgriezties, (2) cīņa pret rasismu, (3) uzņēmumu veidošana, (4) sociālā ekonomika, (5) mūžizglītība, (6) pielāgošanās strukturālām un ekonomiskām pārmaiņām, it īpaši IKT jomā, (7) ģimenes dzīves un darba apvienošana, (8) dzimumu atšķirību mazināšana un profesiju desegregācijas atbalstīšana, (9) patvēruma meklētāju sociālekonomiskā integrācija. Tematiskās pieejas mērķis ir izpētīt jaunus paņēmienus kā risināt problēmas, kuras ir kopīgas dažādiem diskriminācijas un nevienlīdzības veidiem, nevis pievērsties konkrētām mērķa grupām.
2. Partnerība -
viens no pamatprincipiem (un EQUAL pirmās kārtas taustāmajiem rezultātiem), kas apvieno dažādus partnerus, lai veidotu kopēju stratēģiju sadarbības partnerības ietvaros.
3. Pilnvarošana -
EQUAL ietvaros šis jēdziens attiecas uz visām sadarbības partnerības iesaistītajām pusēm, veicinot vienlīdzīgu varas un līdzdalības sadali starp tām.
4. Starpvalstu sadarbība -
ierosmju un novatoriskas politikas avots. Starpvalstus adarbība attiecas uz individuālām sadarbības partnerībām, no kurām tiek prasīts izveidot starpvalstu sadarbības partnerību. Tā attiecas arī uz labas prakses izplatīšanu starp dalīvalstīm un galvenajiem partneriem, piemēram, sociālajiem partneriem un Eiropas Komisiju.
5. Inovācija -
EQUAL ir laboratorija, kuras uzdevums ir izpētīt un pārbaudīt novatoriskas pieejas nodarbinātības jautājumiem, apmācības politikai, mērķiem, paņēmieniem un īstenošanas sistēmām. Inovācija ir relatīvs jēdziens (tas, kas ir novatorisks specifiskā kontekstā vai teritorijā, var tāds nebūt citā). Ieguldījumi inovācijās ir jo īpaši attaisnojami tad, ja tos ir iespējams atkārtot un ar tiem ir iespējams ietekmēt pastāvošās sistēmas (integrētā pieeja).
6. Integrētā pieeja un informācijas izplatīšana -
process, kas ļauj darbībām ietekmēt politiku un praksi. Šis process ietver gūto mācību identificēšanu, novatoriskā elementa konstatēšanu un rezultātus devušās pieejas noskaidrošanu, informācijas izplatīšanu par šiem rezultātiem, to apstiprināšanu un nodošanu tālāk. Integrētā pieeja attiecas arī uz nodošanas/izplatīšanas posmu un to, kā citas iesaistītās puses ņem vērā rezultātus, pieejas un pamatnostādnes, ko izstrādājusi viena vai vairākas SP. Integrēšana var būt horizontāla vai vertikāla.

Eiropas Sociālais fonds – (ESF) ir viens no četriem struktūrfondiem. Tas ir finansēšanas instruments, ko Eiropas Savienība izmanto, lai veiktu ieguldījumus cilvēkresursu jomā. Ar tā palīdzību dalībvalstis saņem ievērojamas naudas summas dažādu programmu ietvaros, lai radītu vairāk un labākas darba vietas.

Integrētā pieeja dzimumu nevienlīdzības novēršanai - sistemātiska pieeja, kuras mērķis ir risināt problēmas, kas saistītas ar vīriešu un sieviešu situāciju, prioritātēm un vajadzībām visās politikās un praksē, lai veicinātu darbības, kuru pamatā ir vīriešu un sieviešu vienlīdzība.

Sadarbības partnerība - iniciatīvas EQUAL darbības vienība. Sadarbības partnerība (ģeogrāfiskā vai sektoriālā) apvieno vairākas valstiskas, daļēji valstiskas vai privātas organizācijas, ko sauc par nacionālajiem partneriem, ar mērķi īstenot eksperimentālas darbības, pamatojoties uz kopīgu projektu, kas saistīts ar kādu EQUAL tematisko jomu. Partneri piedalās lēmumu pieņemšanas procesā uz vienlīdzības principiem. Viens no partneriem nodrošina administratīvo un finansiālo koordinēšanu.