Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izglītība un karjera

Sieviešu uzņēmējdarbība

Pašvaldību stratēģiju analīze

Profesiju segregācija un stereotipu mazināšana 

 


Izglītības un karjeras programmas 
aktivitāšu realizācijas gaitā radītie produkti

 Plakāts jauniešiem "Vai TU zini visu PAR TO?"

Tehniskās nozares - tas ir progresīvs, prestižs, aktuāls un lieliski apmaksāts darbs gan meitenēm, gan puišiem. Ja Tev patīk matemātika, fizika, ķīmija vai informātika, arī Tu vari kļūt par izcilu inženieri, programmētāju un projektētāju.


 Karjeras veidošanas pamatu kursa rokasgrāmata nodarbību vadītājiem

Projekta ietvaros tika sagatavots Karjeras veidošanas pamatu kurss, kura uzdevums palīdzēt skolēniem orientēties plašajā profesiju un izglītības iespēju klāstā, izzinot sevi, savas spējas un intereses, kā arī mērķtiecīgi plānojot savu karjeru jau pamatskolā. Karjeras plānotājs pamatskolas skolēniem un vidusskolēniem veidots tā, lai ietvertu visus profesijas izvēles un karjeras plānošanas elementus, nodrošinot profesijas izvēles procesa secīgu norisi. Karjeras veidošana pamatu kurss izstrādāts 18 nodarbību apjomā.

Rekomendācijas izglītības iestāžu, karjeras attīstības atbalsta iestāžu un nozaru uzņēmumu asoiāciju sadarbībai potenciālo darba ņēmēju piesaistīšanai perspektīvajās nozarēs Latvijā

Rekomendāciju mērķis ir  noskaidrot svarīgākos darba ņēmēju piesaistīšanas aspektus perspektīvajās nozarēs, kuru risināšanai nepieciešams uzlabot sadarbību starp izglītības iestādēm, karjeras attīstības atbalsta iestādēm un nozaru uzņēmumu asociācijām, kā arī izstrādāt priekšlikumus un noteikt veicamos pasākumus sadarbības uzlabošanai.

 Esošo mācību grāmatu eksaktajos priekšmetos novērtējums no dzimumu līdztiesības aspekta

Daugavpils Universitātes veiktā pētījuma ietvaros tika pētīts dzimumu lomas atainojums LR Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajos sešos mācību līdzekļos vispārizglītojošajām skolām, kas tiek izmantoti fizikas, ķīmijas un IT mācīšanai pamatskolā un vidusskolā, lai konstatētu to piemērotību un aktualitāti abiem dzimumiem.

 8. un 11. klašu skolēnu profesionālie nodomi un priekšstati par profesijām (2006)

Pētījuma veicēji ir Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras eksperti. Pētījums atklāj skolēnu stereotipus par dzimumu lomām Latvijas darba tirgū, priekšstatus par profesijām un to saturu, profesionālos nākotnes plānus un skolēnu attieksmi pret mācību priekšmetiem.

 9. un 12. klašu skolēnu nākotnes plānu izpēte un salīdzinošais pētījums (2007)

Pētījums “9. un 12.klašu skolēnu nākotnes plānu izpēte” identificē un analizē Latvijas skolēnu profesionālos nodomus, kā arī salīdzina šī gada pētījuma rezultātus ar iepriekšējā gada pētījuma rezultātiem, nosakot, vai pastāv viedokļu atšķirības starp tiem skolēniem, kuri bija un kuri nebija iesaistīti projekta aktivitātēs.

 Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu analīze

Pētījuma veicēji ir Ventspils Augstskola. Pētījuma rezultāti atklāj galvenos kritērijus augstskolas un studiju programmas izvēlē, studentu attieksmi pret izvēlēto studiju programmu un darba vidi Ventspils Austskolā, kā arī attieksmi pret dzimumu vienlīdzības jautājumiem.

 Skolnieku vasaras prakses tehnisko nozaru uzņēmumos

Ziņojums par vasaras prakšu norises gaitu un rezultātiem.