Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Projekta mērķi

Nodarbinātības programma
sievietēm

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

Jauniešiem

 

 

 

Izglītības un karjeras programma

Karjeras izvēles un izglītības programmas ietvaros tika:

 organizētas tehnisko nozaru speciālistu tikšanās ar skolēniem,

 organizēts plakātu konkurss skolēniem par tēmu “Sievietes un vīrieši tehnisko nozaru profesijās”,

 organizētas vasaras darba prakses gan skolēniem, gan studentiem tehnisko nozaru uzņēmumos,

  veiktas skolēnu profesionālo nākotnes plānu izpētes,

   īstenots pilotprojekts skolēnu profesionālās izvēles veidošanai, kura ietvaros izveidots mācību kurss "Karjeras pamati", kā arī sagatavota karjeras izvēles rokasgrāmata skolēniem un metodiskais materiāls skolotājiem,

   veikti pētījumi par profesijas segregācijas cēloņiem un stereotipiem,

 analizēta organizāciju korporatīvā kultūra dzimumu līdztiesības aspektā un sagatavots seminārs tehnisko nozaru uzņēmumu personāla vadītājiem,

 veikta pamatskolas un vidusskolas mācību materiālu izpēte ķīmijā, fizikā un informātikā, lai konstatētu to piemērotību abiem dzimumiem,

sagatavoti semināri un CD eksakto priekšmetu skolotājiem ar mācību saturu bagātinošu materiālu stundu papildināšanai ar dzimumu līdztiesības aspektu,

 veikta augstskolu eksakto mācību programmu analīze un pilnveide, integrējot dzimumu līdztiesības principus,

  veikta mašīnbūves un metālapstrādes, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju, kā arī elektronikas un elektrotehnikas nozaru attīstības stratēģiju novērtēšana un situācijas analīze no dzimumu līdztiesības perspektīvas.