Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Metodoloģiskais pamats

Metodisko ieteikumu konceptuālais pamats ir konstruktīvisms, kas ne tikai nodrošina skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību priekšmeta konkrētā satura apguvē, bet arī veicina virssatura problēmjautājumu risināšanu, tai skaitā arī dzimumlīdztiesības aspekta un ar to saistīto ētisko vērtību – atvērtības, iejūtības, vienlīdzīgas attieksmes un tolerances attīstību. Tas nozīmē, ka skolēni pievērsīsies virssatura problēmjautājumiem, tādiem kā vērtības, attieksmes un kritiska domāšana, kas veido dzimumlīdztiesības pamatu. Šī aktīvā darbošanās nodrošinās arī skolotāju profesionālās kompetences izaugsmi, kam kā metodoloģiskais  pamats ir izvēlēta bagātinošā pieeja, kas pēc metodisko ieteikumu autoru uzskatiem ir nevis esošā eksakto mācību priekšmetu satura un mācību metodikas  aizstāšana, bet to papildināšana ar jautājumiem, kas balstās uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu.

Kā pamats mācīšanās procesa organizēšanā tiek piedāvāta induktīvā pieeja, un, lai to nodrošinātu, tiek izvēlēta kooperatīvās mācīšanās metode. Kooperatīvā mācīšanās jeb mācīšanās sadarbojoties tiek saprasta kā īpaši strukturēts grupu darba veids, kas atšķiras no tradicionālā grupu darba ne tikai ar sekojošiem pamatprincipiem- visu iesaistīšana, heterogēnas (jauktas) grupas, individuālā atbildība, tiešā saskarsme, sociālās prasmes, mācīšanās procesa izvērtējums, bet arī ar efektīvu mācīšanās procesu. Tās pamatā ir atziņas par cilvēka dabu un mācīšanās veidu, tas ir, šī metode uzsver cilvēka sociālo dabu, apskata, kā tiek apgūtas sociālās prasmes un iemaņas, un pievērš uzmanību sadarbības iespaidam uz mācīšanos. Kooperatīvās mācīšanās metode integrē produktīvas uzvedības un sociālo prasmju attīstību ar akadēmisko prasmju un zināšanu apguvi, indivīda sociālo un kognitīvo sfēru.

Izmantojot kooperatīvo mācīšanos tiek veidota tāda mācību vide, kas attīsta prasmi sadarboties, vākt un analizēt informāciju, izvirzīt un pierādīt hipotēzes, izvērtēt savu un citu grupas dalībnieku darbošanās gan procesu, gan rezultātu.

Salīdzinot ar tradicionālo pieeju, skolotāja loma, organizējot un vadot kooperatīvo grupu darbu, mainās radikāli. Kooperatīvā mācīšanās dod iespēju  skolēniem attīstīt radošās spējas un kritisko domāšanu, apgūt prasmi aktīvi iesaistīties mācību procesā, atbildēt par savu un grupas darbu, izvērtēt sevi un citus, būt iecietīgiem un pieņemt daudzveidību. Mācīšanās sadarbojoties veicina pašvērtības un pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, grupas biedriem un mācībām

Kooperatīvās mācīšanās metodes paņēmieni, kas tiek piedāvāti izmantot eksakto mācību priekšmetu satura bagātināšanai  – Mozaīka, Žetoni runāšanai, Stūri, Grafīti, Apaļais galds, Grupas projekts. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tiek ieteikts  izmantot aktivitātes, kas balstās uz Blūma taksonomiju