Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ieteicamā literatūra un informācijas avoti

 • Alper, J. (1993). The Pipeline is Leaking Women All the Way Along, Science, 260: 409 - 411.
 • Banks, J., & McGee Banks, C. (ed.) (1997). Multicultural Education. Issues and Perspectives. Boston, London, Toronto: Allyn and Bacon.
 • Belenky, Clinchy, Goldberger, & Tarule. (1986). Women's Ways of Knowing. NY: Basic Books.
 • Belousa, I., Buļbika, I. 2002. Gender issues in education: Towards a holistic notion. Starptautiskās konferences “Democracy and Education” rakstu krājums, Washington, DC: Literal Books, 83-90.
 • Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģija 2006.-2008.gadam, (2006). http://www.bm.gov.lv/lat/normativie_akti/politikas_dokumenti/?doc=3875 (08.01.2007.).
 • Beyond Access for Girls and Boys: How to Achieve Good-quality, Gender-equitable Education, Education and Gender Equality Series, Programme Insights, (2005). Oxfam GB, Oxford. http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/education/gender_education.htm (09.01.2007.).
 • Bogdzeviča A., Celmiņa E., & Grigule L. (2005a). Vadlīnijas mācību grāmatu veidotājiem: dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās. R.: Labklājības ministrija.
 • Bogdzeviča A., Celmiņa E., & Grigule L. (2005b). Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta. R.: Labklājības ministrija.
 • Bogdzeviča, A., Celmiņa, E., Grigule, L., Ķīkule, I., & Rāta A. (2005c). Pieeja un darba paņēmieni vienādu iespēju nodrošināšanai zēniem un meitenēm: Dalībnieka burtnīca. Nacionālās programmas projekta ‘Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām’. R.: Labklājības Ministrija. http://www.lm.gov.lv/doc_upl/dal.burtn.pdf (10.01.2007.) 
 • Clark, A., & Millard, E. (ed.) (1998). Gender in the Secondary Curriculum: Balancing the Books. NY: Routledge.
 • Collier, M., & Thomas, M. (1988). Cultural Identity: An Interpretative Approach. In: Y. Kim, & W. Gudykunst (eds.) Theories in Intercultural Communication. Newbury Park, CA: SAGE, 99-120.
 • Curriculum for Gender Equality and Quality Basic Education in School,Education and Gender Equality Series, Programme Insights, (2005). Oxfam GB, Oxford. http://www.ioe.ac.uk/efps/beyondaccess).  (15.01.2007.).
 • Daudzveidība mācību grāmatās (2004). R.: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs.
 • Developing Capacity to Achieve Gender Equality in Education,Education and Gender Equality Series, Programme Insights, (2005). Oxfam GB, Oxford. http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/education/gender_education.htm (23.01.2007.).
 • Gardner, A., Cheryl, & Mason Lakes Matyas (1989). Equality, Excellence & Just Plain Good Teaching. The American Biology Teacher, 51 (2): 72-77.
 • Gender Equality in Schools, Education and Gender Equality Series, Programme Insights, (2005). Oxfam GB, Oxford. http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/education/gender_education.htm (25.01.2007.).
 • Gibson, R. (2000). Intercultural Business Communication. Berlin: Cornelsen & Oxford University Press.
 • Grioux, H. (1983). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition. MA: Bergin & Garvey.
 • UNESCO (1991). Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education. http://www.unesco.org/education/pdf/34_71.pdf  (27.01.2007.).
 • Hernandez, A. (1997). Pedagogy, Democracy, and Feminism: Rethinking the Public Sphere. SUNY Press.
 • Hewitt, N. & Seymour, E. (1991). Factors Contributing to High Attrition Rates Among Science, Mathematics, and Engineering Undergraduate Majors. Boulder, CO: University of Colorado.
 • Iliško, Dz., Oļehnoviča, E., & Belousa, I.(2006).Eksakto priekšmetu mācību grāmatu (fizika, ķīmija, informātika) izvērtēšana no dzimumu līdztiesības aspekta. Atskaite. Daugavpils, Daugavpils Universitāte. 
 • Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013. gadam, (2006). Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojums Nr. 742 http://www.izm.gov.lv/izm_260906_izgl_att_pamatnost_2007-2013[1] (02.02.2007.).
 • Konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu,(1965) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw  (08.12.2006.).
 • Konvencija par visu diskriminācijas veidu novēršanu, kas vērsti pret sievieti, (1979). http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm (15.12.2006.).
 • Konvencija pret diskrimināciju izglītībā(1960). UNESCO, http://www.coe.lv/tulkojumi.php?id=105 (10.02.2007.).
 • Lather, P. (1984). Critical Theory, Curricular Transformation and Feminist Mainstreaming, Journal of Education, 166 (1): 49-62.
 • Mācību grāmatu lasāmība- satura izteiksmes formas atbilstība skolēnu vecumposmu attīstības un uztveres īpatnībām, interesēm, pieredzei un vajadzībām.-(2005). http://www.isec.gov.lv/isec/petijumi/petijums.pdf(08.02.2007.).
 • Mācīsimies sadarbojoties (1998). Rīga: Mācību grāmata.
 • Maher, F., & Thompson Tetreault, M. (2001). The Feminist Classroom: Dynamics of Gender, Race, and Privilege. Lanham, Boulder, NY, Oxford: Rowman and Littlefield.
 • Making It Happen: Political Will for Gender Equality in Education, Education and Gender Equality Series, Programme Insights, (2005). Oxfam GB, Oxford. http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/education/gender_education.htm (15.12.2006.).
 • Committee on the Conduct of Science, National Academy of Sciences, (1989). On Being a Scientist, Washington, DC: National Academy Press. http://www.pubmedcentral.nih.gov/(16.12.2006.).
 • National Research Council (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press. http://www.nsta.org/standards (08.01.2007.).
 • National Science Teachers Association (2003). Gender Equity in Science Education: NSTA Position Statement. http://www.nsta.org/positionstatement&psid=37 (16.12.2006.).
 • Pētījums par 8. un 11. klašu skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām. (2006). Rīga: Profesionālas karjeras izvēles valsts aģentūra. http://equal.lsif.lv/faili/rezultati/Skolenu_profesion_plani.pdf (20.12.2006.).
 • Piaget, J. (1950). The Psychology of Intelligence. NY: Routledge.
 • Pičukāne E.,Ķīkule I.,Zemīte S. (2002). Dzimuma lomu attēlojums mācību grāmatās latviešu valodā.-Rīga: Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība. http://www.politika.lv/polit_real/files/lv?zinojums_dzimgram.pdf (09.02.2007.).
 • Progresīvās profesijas. EQUAL projekta ”Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” buklets. (2006).Rīga.
 • Roman, L., & Eyre, L., (eds.) (1997). Dangerous Territories: Struggles for Difference and Equality in Education. NY: Routledge.
 • Rubene, Z. (2006). Dzimumlīdztiesības meklējumi un kritiskā domāšana. Skolotājs, 6 (60): 9-12.
 • Schuster, M., & Dyne, S. (1998). Placing Women in the Liberal Arts: Strategies of Curriculum Transformation. In C. Woyshner and H. Gelford, Minding Women: Reshaping the Eduational Realm. Cambridge, MA: Harvard Educational Reviews, 79-96.
 • Seymour, E. (1992). The Problem Iceberg in Science, Mathematics, and Engineering Education: Student Explanations for High Attrition Rates. Journal of College Science Teaching, 230-232.
 • Situācijas analīze izglītības sistēmā par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Ziņojums (2005). R.: Labklājības ministrija. http://www.lm.gov.lv/doc_upl/Zinojums_dz_l_situacija_izglitiba.pdf (18.01.2007.).
 • Stone, L., (ed.) (1994). The Education Feminism Reader. NY: Routledge.
 • Targan, D. (ed.) (1996). Achieving Gender Equity in Science Classrooms: A Guide for Faculty. http://www.brown.edu/(29.01.2007.).
 • Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Ware, N., Steckler, N., & Lesserman, J. (1985). Undergraduate Women: Who Chooses a Science Major? Journal of Higher Education, 56(1): 73-84.
 • Weiler, K. (1988). Women Teaching for Change: Gender, Class and Power. NY: Bergin & Garvey.
 • Williams, D. (1983). Developing criteria for textbook evaluation. ELT Journal, 37(2): 251-255.
 • Woyshner, C., & Gelfond, H. (ed.) (1998). Minding Women: Reshaping the Educational Realm. Cambridge, MA: Harvard Educational Review.